Company: Guangdong Province Jiangmen City Hengyi Kitchen Products Company Limited
Address: The Jiangmen lotus pond Creek Zhenkang Wai Shun Industrial Zone
Tel: 18922042418
Fax: 0750-3735148
E-mail: info@hengyi-jm.com
Website: http://www.hengyi-jm.com/
Postal Code: 529095